شرایط مهاجرت به آلمان

? نحوه اقامت گرفتن از آلمان به دو روش امکان پذیر است:

۱) اقامت غیر دائم: شامل اقامت تحصیلی،
اقامت برای آموزش حرفه و مهارت، اقامت کاری و اقامت نیروی متخصص
پایبندی به اصول و مبانی این کشور و عدم سوء پیشینه در طول دوره اقامت از جمله عواملی هستند که در خصوص اخذ تابعیت از این کشور تاثیرگذار نیز هستند.

۲) اقامت دائم: به اشخاصی تعلق میگیرد
که به مدت ۵ سال دارای اقامت غیر دائم
هستند و هزینه های زندگی خودرا از
طریق کار پوشش می دهند.

همان طور که می دانید مهاجرت به هر کشوری از قوانین خاص خود برخوردار می باشد که آلمان نیز از این قانون مستثنی نیست. شرایط مهاجرت به آلمان در سال جدید از یکسری اصول پایه برخوردار است که در مجموع می توان گفت نیاز مشترک در تمامی راه های مهاجرت به این کشور مشاهده کرد.